اسپانیا

اسپانیا برای من یکی‌ از محبوبترین کشورهای جهان است، نه تنها به خاطر آب و هوا و سرزمین آن که مرا کمی‌ به یاد ایران عزیز میندازد، بلکه بخاطر خونگرمی مردم آن. من بارها به اسپانیا سفر کرده و می‌توانم بگویم که تقریبا ۹۰% این کشور را دیده ام

 

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *