پرواز عکاسی

پرواز عکاسی با یک هوا پیمایی ۴ نفره بر فراز جزیرهای کوچک آلمانی‌ در دریای شمالی آلمان

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *