ایران

این چند گالری عکس‌های من از منظر ایران هستند که در طی‌ تقریبا ۲ سال بین ۲۰۰۵ و ۲۰۰۷ زمانی‌ که من ساکن در ایران بودم گرفته شده اند

 

 برقان یا آتشگاه

دماوند

داراباد

 

دربند

کاسونک

کویر لوط و کویر نمک

زرین کوه و دریاچه تار

عکس‌های متفرقه از ایران

 

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *