پرواز عکاسی

پرواز عکاسی با یک هوا پیمایی ۴ نفره بر فراز جزیرهای کوچک آلمانی‌ در دریای شمالی آلمان

Comments are closed