ایران

ایران

این چند گالری عکس‌های من از منظر ایران هستند که در طی‌ تقریبا ۲ سال بین ۲۰۰۵ و ۲۰۰۷ زمانی‌ که من ساکن در ایران بودم گرفته شده اند

برقان یا آتشگاه

دماوند

داراباد

دربند

کاسونک

کویر لوط و کویر نمک

زرین کوه و دریاچه تار

عکس‌های متفرقه از ایران

Home

Comments are closed